Publicado: 4 de Febrero de 2016

El Codi Civil Català regula a l'article 234, 14 apartats la convivència estable en parella assimilant aquest concepte  a dues pesones que conviuen en una comuinitat de vida anàloga a la matrimonial, per la qual cosa és el mateix, prácticament, que un matrimoni, sempre i quan acrediten que la convivència dura més de dos anys o hi ha un fill en comú o es formalitza en escriptura pública. Les relacions de la parella estable es regulen exclusivament pels pactes dels convivents, mentre dura la convivència.
També es regulen les causes d'extinció de la parella estable, com per exemple, el cessament de la convivència, la mort, matrimoni, comú acord, voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.
Quan aquesta parella s'extingueix cal establir l'exercici de la guarda dels menors, l'ús de l'habitatge, compensació econòmica per raó de treball, prestació alimentària, etc. No dubti en consultar-nos Bufete Padilla Ramos